Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : technisch informatie beveiligingsspecialist
Regio : Utrecht (exacte locatie wordt later bepaald)
Start : maandag 6 december 2021
Inzet : 36 uur per week
Eind : 30 november 2022
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : maximaal EUR 108
Aanbieden : uiterlijk maandag 18 oktober 2021

 

Opdracht

De klant is continu bezig met het verbeteren van de informatiebeveiliging van de meldkamervoorzieningen. Hiervoor worden technische informatiebeveiligingsspecialisten gezocht die het lokaal beheerteam op de meldkamer ondersteunen. Het lokale beheerteam heeft specifieke kennis van de meldkamersystemen en van de technische informatiebeveiligingsspecialist wordt verwacht technische kennis van informatiebeveiliging te hebben en het vermogen te hebben om samen met het lokaal beheerteam de benodigde maatregelen te implementeren op de meldkamer.

 

De werkzaamheden worden bovenregionaal op enkele meldkamers uitgevoerd. De specialist wordt aangestuurd door de kwartiermaker bedrijfsvoering en de specialist werkt samen met het lokaal beheerteam. Landelijk wordt de specialist functioneel aangestuurd door de expertisegroep Continuïteit en Risicomanagement. Vanuit deze groep wordt aangegeven welke verbeteringen op het gebied van informatiebeveiliging nodig zijn. De specialist zorgt samen met het lokaal beheerteam voor de implementatie van deze maatregelen. Dit vergt technische kennis van informatiebeveiliging. Voorts vergt dit kennis van hoe systemen worden beheerd. De kennis over de systemen ligt bij het lokaal beheerteam.  De specialist moet dus ervaring hebben om op het snijvlak van ICT-techniek en informatiebeveiliging te opereren. Zowel als ontwerper, adviseur of implementeerder van (generieke) beveiligingsfunctionaliteiten, als bij het dagelijkse beheer van complexe omgevingen waarbij een hoog niveau van informatiebeveiliging moet worden gehandhaafd. Beveiligingsfunctionaliteiten kunnen betrekking hebben op logische toegangsbeveiliging, encryptie, logging en auditing, bescherming van netwerken tegen indringers of malware, incidentafhandeling, live testen van de robuustheid van beveiliging en dergelijke.

 

Werkzaamheden

 • Implementeren van technische maatregelen die voortkomen uit eerder uitgevoerde risicoanalyses en die voortkomen uit de BIO;
 • Zelfstandig ontwerpen en beheren van informatiebeveiligingsaspecten van de technische infrastructuur of (generieke) informatiebeveiligingsfunctionaliteiten daarin;
 • Interpreteren van de resultaten van pentesten en vulnerability scan, en het situationeel prioriteren van die resultaten;
 • Adviseren over het implementeren van informatiebeveiligingsaspecten van de technische infrastructuur of (generieke) informatiebeveiligingsfunctionaliteiten;
 • Zelfstandig uitvoeren van livetesten om vast te stellen of er zich leemten m.b.t. de informatiebeveiliging voordoen in de technische infrastructuur, al dan niet in combinatie met toepassingssoftware, voor zover hij niet is betrokken bij het ontwerp, implementatie of beheer van de te testen omgeving;
 • Deelnemen aan het analyseren en afhandelen van informatiebeveiligingsincidenten;
 • Zorgdragen dat ontstane leemten blijkend uit informatiebeveiligingsincidenten en -testen worden opgelost;
 • Primair aanpreekpunt voor technisch beheerders bij incidenten en onderhoud.

 

Doelstelling

Bijdragen bij het verbeteren van de informatiebeveiliging op de meldkamers.

 

Contacten

 • Dagelijks: lokaal en centraal beheerteam;
 • Dagelijks: externe leveranciers van de systemen op de meldkamers;
 • Wekelijks: kwartiermaker bedrijfsvoering;
 • Wekelijks: coördinerend teamlid Continuïteit en Risicomanagement;
 • Dagelijks/wekelijks: onderlinge afstemming tussen de technische informatiebeveiligingsspecialisten.

 

Opleiding

 • Kandidaat heeft minimaal een erkende, volledige hbo-diploma (eis);
 • Kandidaat heeft aanvullende ICT-gerelateerde certificaten (wens).

 

Professionele kennis en werkervaring

 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met technische informatiebeveiliging;
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in een beheeromgeving;
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met een adviserende en communicatieve rol binnen een team van beheerders en andere stakeholders;
 • Kandidaat is CISSP gecertificeerd.

 

Competenties

 • Probleemanalyse;
 • Samenwerken;
 • Creativiteit;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Kwaliteitsgerichtheid;
 • Leervermogen;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Systeemdenken.

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Je voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. Het cv is in het Nederlands opgesteld en Word-formaat. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. Je dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 

Eisen

 • Kandidaat heeft minimaal een erkende, volledige hbo-diploma. De kandidaat dient voor het gesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen;
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met technische informatiebeveiliging. Geef een beschrijving in het cv waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj);
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in een beheeromgeving. Geef een beschrijving in het cv waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 

Vereiste competenties/vaardigheden

 • Probleemanalyse: signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens;
 • Samenwerken: heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat;
 • Creativiteit: bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden;
 • Doorzettingsvermogen: blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag;
 • Kwaliteitsgerichtheid: stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren;
 • Leervermogen: is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie;
 • Resultaatgerichtheid: maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Systeemdenken: herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

 

Wensen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met technische informatiebeveiliging;
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een beheeromgeving;
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met een adviserende en communicatieve rol binnen een team van beheerders en andere stakeholders;
 • Kandidaat is CISSP gecertificeerd.

 

Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt.

De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk maandag 18 oktober 2021 het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier