Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Informatieanalist
Regio : Arnhem / thuis
Start : 6 december 2021
Inzet : 24 uur per week
Eind : 31 december 2022
Optie op verlenging : ja, 1 x 6 maanden
Uurtarief : EUR 70 – EUR 90 (maximaal)
Aanbieden : uiterlijk vrijdag 5 november 2021
Interviews : woensdagochtend 17 november 2021

 

Opdracht

Het project kent een langetermijnvisie over de inzet van informatietechnologie (IT) binnen het subsidieproces. Eén van de uitgangspunten is dat iedere gebruiker kan beschikken over dezelfde informatie. In 2019 en 2020 is het subsidieportaal voor subsidieaanvragers ontwikkeld. In 2021 en 2022 realiseren wij het portaal (mid- en backoffice) voor de subsidiemedewerkers en de koppeling met het financiële systeem. Binnen het project zijn wij op zoek naar een informatieanalist (aan de businesszijde), die de productowner ondersteunt bij het inventariseren en analyseren van de informatiebehoefte van de afdeling subsidieverlening. Samen met de productowner en de afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) is hij/zij verantwoordelijk voor de inrichting van de ondersteunende IT, om aan de bedrijfsdoelstellingen van de afdeling te voldoen.

 

Verantwoordelijkheden

Binnen het project maak je onderdeel uit van het vaste kernteam. Je werkt binnen het kernteam nauw samen met de andere leden en streeft daarbij naar een optimaal projectresultaat. Het kernteam bestaat uit de productowner, de proceseigenaren, een communicatiespecialist en de projectleider aan I&A zijde. Het kernteam wordt aangestuurd door de projectleider aan de businesszijde.

 

De automatisering wordt uitgevoerd door de eigen afdeling I&A. I&A ontwikkelteam, de productowner en het functionele team aan de businesszijde zijn verantwoordelijk voor de realisatie van IT-oplossingen.  Je stemt je werk dan ook nauw af met I&A en de productowner.

 

Je vormt ten behoeve van de informatievoorziening de brug tussen architectuur en realisatie én tussen gebruikersorganisatie en de IT afdeling.

 

De accountant voert een evaluatie uit op de dataconversie en de interne beheersing van de IT oplossingen.  Voor de accountant en de afdeling control ben jij het eerste aanspreekpunt.

 

Gevraagd

 • Informatie- en impactanalyses uit te voeren;
 • Datamodellen en informatieprocessenmodellen op te stellen op basis van de bestaande informatiearchitectuur;
 • De informatiebehoefte van de business te analyseren en benodigde business requirements, user stories, detailspecificaties en procesbeschrijvingen uit te werken. Deze uitwerkingen dienen als basis voor de technische realisatie;
 • Per IT oplossing een uitvoerbaar dataconversie / migratie plan op te stellen, met daarin de meest geschikte oplossingsrichting en implementatiescenario;
 • Voorbereiden van de integraties, migraties en conversies;
 • Functionele ontwerpen van rapportages op te stellen;
 • Controlemaatregelen, systeemtechnische functiescheidingen, het autorisatie- en wijzigingsbeheer te ontwerpen en in te richten (in samenwerking met de product owner);
 • De invloed van het gebruik van nieuwe/gewijzigde data in de subsidieprocessen te borgen;
 • In samenspraak met de productowner en I&A de userstories van de nog resterende IT oplossingen vorm te geven of aan te scherpen;
 • Met andere afdelingen binnen de provincie de IT-interfaces en processen af te stemmen.

 

Curriculum vitae (cv)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Het cv is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (maand en jaar) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Eisen

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de studierichting IT of Bedrijfskunde. Benoem de naam van de opleiding, de plaats, de studierichting en het afstudeerjaar;
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 – heden) als Informatieanalist. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring in de functie van informatieanalist voldoet;
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring met het maken van impactanalyses, modelleren van processen en informatiestromen. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 3 opdrachten/projecten (voor elk onderwerp één opdracht/project) waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet;
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het opstellen van requirements, user stories en procesbechrijvingen. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 3 opdrachten/projecten (voor elk onderwerp één opdracht/project) waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet;
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het opstellen van dataconversie / migratieplannen en de uitvoering daarvan. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Daarin graag aandacht voor het opstellen van de plannen en tevens voor de uitvoering.

 

Wensen

 • Externe heeft aantoonbaar ervaring met het opstellen van functionele ontwerpen van rapportages, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan minimaal 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het opstellen van functionele ontwerpen van rapportages;
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met financiële administraties en financiële systemen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan minimaal 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met financiële administraties en financiële systemen;
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring bij of voor een overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe beschikt tenminste 2 jaar ervaring bij of voor een overheidsorganisatie.

 

Competenties

 1. Resultaat- en oplossingsgerichtheid: je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen;
 2. Proactief/initiatief (hands-on): je signaleert uit eigen beweging kansen en benut deze op constructieve wijze of brengt deze onder de aandacht van beslissers. Hiermee begin je liever uit jezelf dan dat je passief afwacht;
 3. Verbinden (gericht op samenwerking): je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren. Je raadpleegt en betrekt anderen, informeert anderen pro-actief en stemt af met anderen. Je werkt goed samen in een team maar kan dilemma’s en discussies scherp neerzetten;
 4. Analytisch vermogen: je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.

 

Interviews

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdagochtend 17 november 2021. Gelieve hier rekening mee te houden. Als externe niet beschikbaar is op deze data, dient externe dat bij het indienen van zijn offerte expliciet aan te geven.

 

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de externe in aanmerking komt voor een interview.

 

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Kunnen externen dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

 

BYOD

De opdrachtgever gaat in het kader van het nieuwe werken uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe. De opdrachtgever beschikt in dat kader over voldoende kantoorvoorzieningen waar opdrachtnemer gebruik van kan maken.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk vrijdag 5 november 2021 het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier